header image

Finanszírozási lehetőségek

Aqua System > Finanszírozási lehetőségek

Új Széchenyi Terv – FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS alprogram – 2012

(ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012)

A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 27-től, folyamatosan lehetséges.

Támogatás célja

A meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxidkibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és telepítése.

Pályázók köre

Az építési technológiától függetlenül

 •  azon természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai

Jelen pályázattal érintett lakóingatlan lehet: tulajdoni lap szerint igazoltan lakóház (családi ház, társasház, tanya, vagy major, láncház, sorház, ikerház) részét képező önálló gépészeti egységgel rendelkező lakóegység;

 • maximum 4 lakással rendelkező társasház amennyiben egységes fűtési rendszerrel rendelkezik.

Az egyes lakóegységek -lakások- külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő, hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek. (maximum 4 lakóegységes épületek esetén).

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Építési év korlát: Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez (a továbbiakban: TNM rendelet) igazítva, azok a lakóépületek pályázhatnak, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.
 • A komplex energiahatékony megvalósítás érdekében jelen pályázati kiírás előzetes feltétele az épülethatároló szerkezet energiahatékony minimum „E” energetikai besorolású állapotának megléte, vagy a jelen pályázati konstrukcióval párhuzamosan jelen pályázat keretein kívül megvalósuló energiahatékony állapot elérése hőszigeteléssel, nyílászárócserével.
 • A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni:
  • aki a beruházását már megkezdte
  • aki magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik
  • magánszemély esetén, aki nem rendelkezik magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely);
  • aki lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
  • aki a korábbi években meghirdetett bármely Minisztérium által, illetve további állami költségvetési forrásból finanszírozott, valamint európai uniós forrásból finanszírozott energiatakarékossági programban (pl.: NEP-2007, NEP-2008, NEP-2009 ZBR-EH-09, ÚSZT-ZBR-MO-2011, ÚSZT-ZBR-NAP-2011) támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy jogelődje elállt, vagy a beruházást a Kedvezményezett önhibájából nem valósította meg;
  • aki a pályázat benyújtását megelőző 5 évben (a NEP-2007 pályázati kiírásig visszamenőleg) többek között fűtéskorszerűsítést is támogató pályázaton és a beruházás helyeként megjelölt ingatlan vonatkozásában támogatást nyert el (a pályázat benyújtását megelőző 5 évben kicserélt kazánok, és hőtermelő berendezések újabb cseréje értendő);

Kötelezettségek

 • Kötelező a meglévő és a tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások és tanúsítás elkészítése, a TNM rendelet követelményértékeihez igazítva. Az energiatanusítvány megléte a támogathatóság feltétele.
 • A pályázó a pályázatban vállalt beruházást csak generál-kivitelezésben végeztetheti el, a generál-kivitelezési tevékenység végzésére a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál és a Cégbíróságon bejegyzett építőipari szakkivitelezővel.
 • A jelenlegi állapotban is minimum „E” energetikai besorolású kell, hogy legyen a lakóépület és minimum „C” energetikai besorolást kell elérnie a felújítás megvalósításával. Azon lakóépületek esetében, amelyek a pályázat benyújtásakor már megfelelnek a „B” épületenergetikai követelmény értékeknek, „A+” energetikai besorolást kell elérniük, kötelezően megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés alkalmazásával.
 • A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 3 évig fenn kell maradnia.

Támogatható tevékenységek köre

Mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés keretében energia-megtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és energetikai tanúsítvány elkészítésével alátámasztva.

 • Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítéssel vagy,
 • fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor, hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, mely kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel.

Továbbá támogathatóak mindazon tételek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az energetikai korszerűsítést célzó beruházás végrehajtásához:

 • meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
 • járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtés – használati melegvíz-ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 • energetikai számítás, tanúsítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl.: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átadás, használatba vételi engedély).*

Támogatás csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható!

A beruházás megvalósítása során kizárólag jóváhagyott műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány, ETA – CE vagy ÉME vagy megújuló „solár” energia alkalmazása esetén: SOLAR KEYMARK) alapján kiadott megfelelőségi igazolással rendelkező anyagokat, termékeket lehet felhasználni.

*Energetikai szakértői, tervezői és szakhatósági díj támogatható mértéke pályázatonként:

Az energetikai szakértői, tervezői és szakhatósági díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8 %-a lehet. Az energetikai szakértői, tervezői és szakhatósági díjak az alábbi főbb tevékenységeket foglalhatják magukba:

 • pályázat benyújtásához szükséges energetikai szakértői tevékenység költségei (kezdeti és tervezett állapotra vonatkozó energiatanúsítvány elkészítésének költségei)
 • állapotfelmérés, tervezés díja
 • engedélyezés, hatósági díjak
 • műszaki ellenőrzés
 • kapcsolódó adminisztrációs költségek (tulajdoni lap, postai szolgáltatás, dokumentálás költsége, stb.)
 • gázszolgáltatói illeték
 • közmű-hozzájárulási díj
 • kéményseprői szakvélemény, kéményseprői díj,
 • gáz-MEO- minőségellenőrzés
 • EPH (érintésvédelmi) jegyzőkönyv

A munkadíj támogatható mértéke pályázatonként: A kivitelezési munkálatok munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség 30 %-ánál nem lehet több.

Támogatás mértéke, összege:

 • Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével: 40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 850 000 forint lehet.
 • Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés kötelező alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel:

40 %-os támogatási intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet. Kérje pályázati segítségünket.